عمومی

لطفا ایمیل خود را وارد کنید .

پارامترها

پارامترها

تاریخ شروع حراج را وارد کنید.اگر خالی بگزارید تاریخ کنونی لحاظ میشود.
تاریخ پایان حراج را وارد کنید.
قیمت اصلی محصول را وارد کنید.
قیمت محصول در حراج را وارد کنید

مشخص کنید بعد از چند روز کدهای تخفیف منقضی شوند.برای نامحدود بودن خالی بگزارید

The deal will only be on if this amount of sales reached during this deal.

تعداد محصولات یا حراج های که برای خرید در دسترس هست را وارد کنید.

اگر میخواهی که به جای تخفیف تصادفی از پیش تعیین شده استفاده کنید، لطفا کدهای تخفیف خود را در هر سطر بنویسید.

نمایش در سایت

نمایش در سایت

Drag the marker to set the exact location